BlogDoporučení Rady Evropy o podpoře lidských práv starších osob

4. 6. 2019

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí má ve své gesci Doporučení Rady Evropy CM/Rec(2014)2 o podpoře lidských práv starších osob. Účelem tohoto doporučení je podporovat, chránit a zajistit plné a rovné požívání všech lidských práv a základních svobod všemi staršími osobami a prosazovat respektování jejich přirozené lidské důstojnosti. Doporučení zahrnuje všechna zásadní témata politiky stárnutí z hlediska ochrany lidských práv starších osob. Kromě obecných zásad se jedná specificky o oblast nediskriminace, samostatnost a účast, ochrana před násilím a zneužíváním, sociální ochrana a zaměstnanost, péče a zajištění spravedlnosti. Všechny zmíněné oblasti jsou doprovázené příklady dobré praxe z členských států Rady Evropy. Doporučení bylo přijato v roce 2014. Řídící výbor pro lidská práva Rady Evropy (CDDH) zahájil v roce 2018 práce na vyhodnocení implementace tohoto Doporučení.