Osobní asistence

Poskytujeme službu osobní asistence v Praze. Jedná se o komplexní služby a zabezpečení Vašich blízkých v případech, kdy jim Vy sami nemůžete být stále nablízku. Naše osobní asistentky a asistenti Vás překvapí vlídným přístupem a vysokou úrovní služeb, které jsme schopni nabídnout.

Komu jsou služby určeny

Osobní asistence je určena seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především demencí) od 18 let věku, majícím sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zabezpečit běžně dostupnými službami.

Poslání a cíle

Stáváme se rodinným přítelem, který rozumí potřebám seniorů. Umíme jim pružně a rychle poskytnout profesionální domácí péči.

Hlavním cílem naší sociální služby je naplňovat poslání v co nejvyšší míře a hledat další možnosti pro zlepšení. Chceme, aby se osobní asistence stala nedílnou součástí moderní společnosti.

Dále pak také:

 • přispívat k zachování zvyklostí při každodenních aktivitách a podpora při znovu zapojení,
 • přispívat k zachování využívání běžně dostupných služeb klientem i podpora při znovu zapojení,
 • podporovat klienta v udržení jeho schopností a v rozvíjení jeho schopností.

Co zahrnuje osobní asistence

Osobní asistenci lze definovat jako komplex služeb, jejichž cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením nebo seniorům a umožnit jim zvládnout prostřednictvím osobního asistenta takové úkony, které sami nezvládají. Osobní asistence je časově neomezená, poskytuje se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v přirozeném prostředí, v němž osoby žijí (v domácnostech), či na jiném dohodnutém místě (v domech s pečovatelskou službou, v nemocnici, LDN a jinde).

Osobní asistenti jsou lidé, kteří poskytují odbornou pomoc osobám se sníženou soběstačností, jež vyplývá z jejich věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a to tak, aby tyto osoby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Osobní asistenti pomáhají těmto lidem zajistit jejich životní potřeby a činnosti s tím spojené.

Klienti nebo pečující si sami stanovují, jakou péči a v jakém rozsahu potřebují.

 

Osobní asistence podle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje tyto činnosti:

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:
 • pomoc při přípravě jídla a pití

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI:
 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky
VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:
 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě (tuto činnost vzhledem k cílové skupině nezajišťujeme)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Máte-li zájem, či se jen chcete nezávazně informovat, zavolejte na uvedené telefonní číslo či napište e-mail.

Sociální poradenství

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytujeme také zdarma základní sociální poradenství. Při základním sociálním poradenství podáváme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Nejčastěji se poradenství týká dalších sociálních služeb, dávek a příspěvků v rámci státní sociální podpory či kompenzačních pomůcek.

Poradenství poskytujeme individuálně, formou osobních a telefonických konzultací a zprostředkováváme je na základě potřeb klienta, jeho rodiny nebo dalších osob.

Více naleznete ZDE.

Průběh služby

PRVNÍ JEDNÁNÍ

Jako první od zájemců, nejčastěji rodinných příslušníků, zjišťujeme, jaké mají požadavky na službu osobní asistence (tedy které dny v týdnu, v jakém časovém rozpětí a které činnosti jsou žádány). Zapisujeme si také kontaktní údaje a údaje potřebné pro sepsání smlouvy.

My informujeme o poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytovaných služeb, o výši a způsobu úhrady, o nakládání s osobními údaji, o právech a povinnostech klientů, které můžete získat v případě zájmu na emailové adrese info@a-doma.cz. Tento první kontakt je možné absolvovat telefonicky či v kanceláři.Následně, pokud máme volnou kapacitu, si sociální pracovnice domluví sociální šetření v místě poskytování služby, nejčastěji v domácnosti. Pokud je kapacita naplněna, zájemce zapíšeme do evidence čekatelů a v případě volné kapacity zájemce kontaktujeme.

DALŠÍ POSTUP

Během šetření sociální pracovnice zjišťuje, které činnosti daný klient zvládá samostatně, s pomocí či nezvládá vůbec. Doptává se na zvyklosti, rituály, zájmy a záliby či biografii člověka kvůli lepšímu navázání vztahu. Tyto informace poté sepisuje do individuálního plánu, který předá asistentům (pracovníkům v sociálních službách), kteří budou k danému klientovi chodit.

Dále také společně řeší očekávání a cíle žadatele, aby bylo zřejmé, že poskytování služby bude v souladu s prokázanými potřebami klienta a s možnostmi organizace A DOMA.

V průběhu této návštěvy se také podepisuje smlouva o poskytování služby osobní asistence. A také sociální pracovnice poskytuje poradenství, nejčastěji ohledně příspěvků, na které má klient nárok či kompenzačních pomůcek, které usnadňují péči jak pečujícím, tak asistentům.

S klientem je v počáteční fázi péče sestaven individuální plán zaměřený na jeho potřeby a cíle poskytované péče. Po sepsání smlouvy je do domácnosti uveden osobní asistent, který se s plánem péče seznámí. Průběžně se sleduje soběstačnost i potřeby klienta a rozsah péče se upravuje dle aktuální situace a požadavků klienta. Osobní asistent průběžně sleduje potřeby klientů a konzultuje je s nimi. Veškeré údaje o průběhu poskytování služby sociální pracovník průběžně zapisuje do karty klienta.

Cena služby

Na úhradu námi poskytovaných služeb je možné použít dávku příspěvek na péči vyplácenou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Základní činnosti/úkony osobní asistence jsou poskytovány za úhradu, a to ve výši

 

150 Kč za hodinu

Pokud je klientův rozsah služeb 80 hodin a více v kalendářním měsíci, tak mu je za daný měsíc úhrada snížena o 20,- Kč za hodinu (je tedy účtováno 130,- Kč za hodinu).

Cena zahrnuje úhradu za poskytování sociální služby osobní asistence. Pojmem úhrada nákladů za poskytnuté služby se rozumí platba klienta služby za činnosti v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování služby.

Příspěvek na péči

Jedná se o sociální dávku určenou pro ty, kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc jiné osoby. Takto poskytnutý příspěvek náleží tomu, kdo péči potřebuje, a tato osoba si z něj pak hradí poskytovanou pomoc.

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku. Výše příspěvku se řídí podle stupně závislosti, který se stanovuje podle počtu základních životních potřeb, jež dotyčný není schopen bez cizí pomoci zvládat. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti viz ZDE.

ZDE je možnost stáhnout si formuláře – oznámení o poskytovateli pomoci, žádost o příspěvek na péči.

Stížnost

Každý klient, jeho rodinný příslušník či další osoba, mají právo si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování sociální služby. Klient má možnosti zvolit si nezávislého zástupce pro podání a vyřizování stížnosti. Za podání stížnosti není nikdo nikterak znevýhodněn.

Je na volbě stěžovatele, zda stížnost podá svým jménem nebo anonymně.

Jak lze stížnost podat? Stížnost lze podat hned několika způsoby:

 • písemně: na adresu poskytovatele Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4,
 • e-mailem na adresu info@a-doma.cz
 • může být předána fyzicky pracovníkovi poskytovatele
 • telefonicky na tel. 733 194 952
 • ústně – kterémukoliv zaměstnanci naší služby

Zaměstnanci mají povinnost stížnost sepsat (tzv. vyhotovit zápis), pokud o to klient či jiná oprávněná osoba, která toho není schopna, požádá.

Přijatá stížnost je vždy zaevidována. Stížnost vždy vyřizuje pověřený zaměstnanec, ve lhůtě 30 dní od přijetí stížnosti (a to v rozsahu údajů/skutečností s ohledem na předmět stížnosti a osobu, která stížnost podala – tak, aby byly sdělovány pouze údaje na základě zákonné skutečnosti). Každá stížnost je vyřízena písemně a její vyřízení doručeno/předáno tomu, kdo ji podal. Jestliže je stížnost anonymní, je její vyřízení uloženo do příslušné evidence, neboť není známo, komu má být doručena.

Pokud nebude stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na nadřízený orgán, organizaci či instituci sledující dodržování lidských práv.

Dbáme na

TRANSPARENTNOST A ROVNÝ PŘÍSTUP

Srozumitelně a transparentně informujeme klienty služby o pravidlech, postupech, průběhu, plánování, hodnocení a ukončení poskytování služby a dále o právech a povinnostech všech účastníků.

Naši pracovníci mají aktivní přístup ke klientům.

Služba je poskytována klientům bez ohledu na jejich náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, osobnostní rysy.

Při poskytování služby není klient upřednostněn nebo znevýhodněn z výše zmíněných důvodů.

 

PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

Klient je za všech okolností rovnocenným partnerem v jednání i během poskytování služby. Klienti a pracovníci mají během poskytování služby práva a povinnosti, které se zavazují dodržovat.

 

ZACHOVÁNÍ BEZPEČÍ A PREVENCE RIZIK

Již při sociálním šetření jsou s klientem rozklíčovány potenciální rizikové situace a je vytvořen návrh, jak během nich postupovat.

Osobní asistenti jsou během úvodního zaškolení informováni o postupech při mimořádných situacích (nouzových, havarijních – rizikových situacích) nebo jsou informováni dále v případě přijetí nových postupů v této oblasti

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI A PRUŽNÉ REAGOVÁNÍ NA JEHO AKTUÁLNÍ POTŘEBY

Postupy služby jsou uzpůsobeny tak, aby pro jednotlivé klienty nesly co největší prospěch v rámci nabývání nebo zachování, případně podpory jejich kompetencí.

O konkrétním obsahu služby spolurozhoduje klient ve spolupráci s pracovníkem poskytovatele – pracovníci respektují jedinečnost klientů, jejich osobní cíle a právo volby.

 

RESPEKT KE ZVYKLOSTEM ČLOVĚKA, DŮSTOJNOST, SOUKROMÍ, ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY

Spočívá v profesionálním a odborném přístupu všech pracovníků vstupujících do poskytované služby osobní asistence.

Pracovníci postupují v souladu se zásadami, předpisy, postupy, pravidly a podle jednotných metodik.

Všechny osoby vstupující do poskytované služby zachovávají mlčenlivost, chrání soukromí a důvěrné informace, o nichž se v souvislosti s poskytováním služby dovědí.

Od zájemců a klientů jsou zjišťovány a evidovány pouze takové informace a údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby.

Nejčastější dotazy

Kdo jsou osobní asistenti?
Osobní asistenti jsou lidé, kteří poskytují odbornou pomoc osobám se sníženou soběstačností, jež vyplývá z jejich věku, chronického onemocnění či ze zdravotního postižení, a to tak, aby tyto osoby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Osobní asistenti jim pomáhají zvládat životní potřeby a činnosti s tím spojené.

Naši osobní asistenti a asistentky mají hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách musí splňovat kvalifikační předpoklady, to znamená alespoň základní stupeň vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

Umí vaši asistenti komunikovat s lidmi s demencí?
Osobní asistenti musí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, splňovat kvalifikační předpoklady, to znamená musí mít absolvované kurzy pracovníka v přímé péči či další příslušné vzdělání. Nadále jsou průběžně školeni, ročně 24 hodin, například v komunikaci s lidmi s demencí a manipulací.

Bude do domácnosti docházet jen jeden osobní asistent?
Aby byla zajištěna kontinuálnost a zastupitelnost osobních asistentů, docházejí do jedné domácnosti nejméně dva osobní asistenti. To oceníte především v době absence jednoho z pracovníků.

S čím může osobní asistent pomoci?
Úkony osobního asistenta stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zahrnují například osobní péči, hygienu, pomoc při oblékání, při jídle a pití, pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, doprovod, kontakt s dalšími lidmi, pomoc při zájmových aktivitách, procházkách, procvičování paměti a další.

Nabízíte i doprovod?
Ano, doprovod tvoří součást úkonů poskytovaných osobními asistenty. Zajišťujeme jak doprovod k lékaři, na úřady či jiná jednání, tak i zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím.

Máte volnou kapacitu?
Pokud máte zájem o osobní asistenci, je třeba nám sdělit:

 • Časový rozsah požadované služby
 • Seznam činností, s kterými blízký potřebuje pomoci
 • Adresu, kde bude osobní asistence poskytována

Na základě těchto informací jsme Vám schopni sdělit, zda máme volnou kapacitu či nikoliv.

Za jak dlouho mi službu poskytnete?
Osobní asistenci se snažíme zavést co nejrychleji tak, abyste byli maximálně spokojení. Záleží vždy na momentální kapacitě, ale většinou se poskytování služby zahajuje do 2–5 dnů. Vyžadujete-li rychlejší řešení, jsme schopni osobní asistenci zavést i do 24 hodin.

Jak je zajištěna bezpečnost seniora?
Bezpečnost klienta je zajištěna hned několika způsoby. Osobní asistenti disponují kompetencemi a jsou řádně vyškoleni pro výkon osobní asistence a krizové situace. Zajišťujeme také zastupitelnost. V případě přebírání klíče od domácnosti se řídíme metodikou, která určuje, jak s nimi smíme nakládat.

Co musím mít při zahájení osobní asistence připravené?
Po sepsání smlouvy je do domácnosti uveden osobní asistent, který je seznámen s plánem péče. Je vhodné, aby u toho byl přítomen rodinný příslušník – senior pak má větší pocit bezpečí. Sociální pracovnice doporučí kompenzační pomůcky zajišťující bezpečnost práce osobního asistenta, ale i seniora. Pokud tyto pomůcky nemáte, nebojte se požádat o radu sociální pracovnici, která Vám ráda poradí.

Musím dodat zdravotní dokumentaci?
Pro výkon osobní asistence není potřeba dokládat zdravotní dokumentaci. Je však potřeba uskutečnit v domácnosti nebo ještě v nemocnici či LDN sociální šetření, na jehož základě se pak služba osobní asistence poskytuje.

Mám nárok na finanční podporu od státu na uhrazení poskytované služby?
Ano, pokud jste osoba se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku, nebo zhoršeného zdravotního stavu, máte nárok na příspěvek na péči, mobilitu či můžete požádat o vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.