Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který do daného data stanovoval povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů je A DOMA z. s., IČO 270 53 679, se sídlem Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4. Organizace má ve svém vnitřním řádu stanoveno, jak budou osobní údaje zpracovávány i za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou uloženy. Skartace dokumentů se řídí skartačním řádem.

Kde osobní údaje získáváme?

Osobní údaje nám poskytujete při žádostech o služby, které A DOMA z. s. nabízí v rámci svého poslání a stanov. Osobní údaje nám mohou poskytnout i jiné organizace nebo je můžeme získat z veřejně dostupných webových stránek, databází či jiných veřejně dostupných zdrojů.

K čemu získané informace slouží?

Při poskytování sociální služby potřebujeme získat informace, které povedou ke zdárnému zajištění terénní sociální služby a dalších činností realizovaných A DOMA z. s. Vždy však zpracováváme pouze omezené a nezbytné množství osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě právních titulů, tedy bez nutnosti Vašeho výslovného souhlasu. Jedná se o údaje nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, evropských projektů, které správce osobních údajů poskytuje. Hlavní povinností správce osobních údajů je plnění povinností vůči donátorům, například vůči MPSV, MHMP, MČ apod., na základě povinností přijímání finančních prostředků ze státních, evropských či místních dotačních titulů.

K osobním údajům mají přístup externí dodavatelé služeb v míře nezbytně nutné (účetní firma, externí specialisté-metodici, právníci), kteří spolupracují na zajištění poskytovaných služeb se správcem údajů. Vaše osobní údaje můžeme předat i orgánům činným v trestním řízení či státním orgánům, soudům a dalším orgánům v jakékoliv jurisdikci.

A DOMA z. s. osobní údaje neprodává ani je jinak neposkytuje třetím stranám pro účely marketingu.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu našeho vztahu nebo po dobu organizování služeb nebo spolupráce či v souvislosti s plněním zákonných a jiných povinností.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům?

Ve vztahu k subjektu údajů máte možnost požádat o informaci, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno. Máte právo na:

  • na doplnění a změnu osobních údajů (pokud se některé informace změní či jsou neaktuální),
  • na výmaz (výmaz nelze provést v době plnění smlouvy nebo během uchovávání v době zákonné povinnosti),
  • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, například souhlasu s fotografováním,
  • na poskytnutí kopie Vašich osobních údajů.

Práva mohou být v některých případech omezena, mj. v případech, kdy máme povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje podle práva EU.

Prohlášení o změnách smluvních podmínek GDPR v A DOMA z. s.

Uvedené prohlášení nabývá platnosti 25. 5. 2018. V případě, že dojde ke změnám tohoto prohlášení, budou nové Podmínky zpracování osobních údajů zveřejněny na webových stránkách www.adoma-os.cz.