Jak to děláme

Jako první od zájemců, nejčastěji rodinných příslušníků, zjišťujeme, jaké mají požadavky na službu osobní asistence (tedy které dny v týdnu, v jakém časovém rozpětí a které činnosti jsou žádány). Zapisujeme si kontaktní údaje a údaje potřebné pro sepsání smlouvy.

Následně, pokud máme volnou kapacitu, si sociální pracovnice domluví sociální šetření v místě poskytování služby, nejčastěji v domácnosti, případně v jiných místech, kde bude služba poskytována. Pokud je kapacita naplněna, zájemce zapíšeme do evidence čekatelů a v případě volné kapacity zájemce kontaktujeme.

Během šetření sociální pracovnice zjišťuje, které činnosti daný klient zvládá samostatně, s pomocí či nezvládá vůbec. Doptává se na zvyklosti, rituály, zájmy a záliby či biografii člověka kvůli lepšímu navázání vztahu. Tyto informace poté sepisuje do individuálního plánu, který předá asistentům (pracovníkům v sociálních službách), kteří budou k danému klientovi chodit.

V průběhu této návštěvy se také podepisuje smlouva o poskytování služby osobní asistence. A také sociální pracovnice poskytuje poradenství, nejčastěji ohledně příspěvků, na které má klient nárok či ohledně kompenzačních pomůcek, které usnadňují péči jak pečujícím, tak asistentům.

Po podpisu smlouvy přichází v domluvený den osobní asistent, který již danému klientovi pomáhá.

Osobní asistence

Osobní asistenci lze definovat jako komplex služeb, jejichž cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením nebo seniorům a umožnit jim zvládnout prostřednictvím osobního asistenta takové úkony, které sami nezvládají. Osobní asistence je časově neomezená, poskytuje se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v přirozeném prostředí, v němž osoby žijí (v domácnostech), či na jiném dohodnutém místě (v domech s pečovatelskou službou, v nemocnici, LDN a jinde).

Osobní asistenti jsou lidé, kteří poskytují odbornou pomoc osobám se sníženou soběstačností, jež vyplývá z jejich věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a to tak, aby tyto osoby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Osobní asistenti pomáhají těmto lidem zajistit jejich životní potřeby a činnosti s tím spojené.

Pečující si sami stanovují, jakou péči a v jakém rozsahu potřebují.

Do osobní asistence se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách řadí tyto základní činnosti:

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ, PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně zapojení speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při používání WC
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:
 • pomoc při přípravě jídla a pití
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI:
 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky
VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:
 • pomoc a podpora rodině při péči o dítě (tuto činnost vzhledem k cílové skupině nezajišťujeme)
 • pomoc při obnově nebo upevňování kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:
 • zajištění doprovodu do zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a rovněž doprovod zpět
UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Máte-li zájem, či se jen chcete nezávazně informovat, zavolejte na uvedené telefonní číslo či napište e-mail.

Sociální poradenství

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nabízíme i poradenství v oblasti pomáhajících služeb, čerpání dávek pro zdravotně znevýhodněné nebo příspěvku na péči.

Sociální poradenství poskytujeme individuálně formou osobních a telefonických konzultací a zprostředkováváme je na základě potřeb klienta nebo jeho rodiny. Při základním sociálním poradenství poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů služeb.

průběh služby A Doma

Máte zájem nebo máte alespoň představu, kdy a v jakém rozsahu by měla osobní asistence probíhat? Jsme schopni zavést službu osobní asistence i do 24 hodin s tím, že Vy sami si určíte její rozsah tak, aby odpovídal Vašim potřebám a spokojenosti.

Průběh služby

Prvni jednani

První jednání

Probíhá se zájemcem o sociální službu nejprve formou poskytnutí informací o organizaci – informujeme o poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytovaných služeb, o výši a způsobu úhrady, o právech a povinnostech klientů, o nakládání s osobními údaji a další. Je možné ho absolvovat telefonicky, v kanceláři nebo přímo v domácnosti klienta.

Dalsi postup

Další postup

Sociální pracovník provede, se souhlasem klienta, šetření v jeho domácnosti a zjistí potřeby, očekávání a cíle žadatele, aby bylo zřejmé, že poskytování služby bude v souladu s prokázanými potřebami klienta a s možnostmi organizace A DOMA.

Klient je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Sociální pracovník zjišťuje, co zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude dohodnutá služba poskytována a jak budou naplňovány vytyčené osobní cíle.

S klientem je v počáteční fázi péče sestaven individuální plán zaměřený na jeho potřeby a cíle poskytované péče. Individuální plán se v průběhu péče aktualizuje podle požadavků a přání klienta. Každý klient má k dispozici kontakt na sociálního pracovníka A DOMA. Po sepsání smlouvy je do domácnosti uveden osobní asistent, který se s plánem péče seznámí. Průběžně se sleduje soběstačnost i potřeby klienta a rozsah péče se upravuje dle aktuální situace a požadavků klienta. Osobní asistent průběžně sleduje potřeby klientů a konzultuje je s nimi. Veškeré údaje o průběhu poskytování služby sociální pracovník průběžně zapisuje do karty klienta.

Cena služby

Na úhradu námi poskytovaných služeb je možné použít dávku příspěvek na péči vyplácenou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Základní činnosti/úkony osobní asistence jsou poskytovány za úhradu, a to ve výši

130 Kč

za hodinu

Cena zahrnuje úhradu za poskytování sociální služby osobní asistence. Pojmem úhrada nákladů za poskytnuté služby se rozumí platba klienta služby za činnosti v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování služby.

Příspěvek na péči

Jedná se o sociální dávku určenou pro ty, kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc jiné osoby. Takto poskytnutý příspěvek náleží tomu, kdo péči potřebuje, a tato osoba si z něj pak hradí poskytovanou pomoc.

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku. Výše příspěvku se řídí podle stupně závislosti, který se stanovuje podle počtu základních životních potřeb, jež dotyčný není schopen bez cizí pomoci zvládat. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti:

  • stupeň I (lehká závislost) – 880 Kč
  • stupeň II (středně těžká závislost) – 4 400 Kč
  • stupeň III (těžká závislost) – 12 800 Kč
  • stupeň IV (úplná závislost) – 19 200 Kč

Výše zmíněné ceny se týkají dospělé osoby žijící doma, nikoliv v zařízení.

Zde je možnost stáhnout si formuláře – oznámení o poskytovateli pomoci, žádost o příspěvek na péči.

Další informace naleznete na:

http://iregistr.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/soc

Stížnost

Každý klient, jeho rodinný příslušník či další osoba, mají právo si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování sociální služby. Klient má možnosti zvolit si nezávislého zástupce pro podání a vyřizování stížnosti. Za podání stížnosti není nikdo nikterak znevýhodněn.

Je na volbě stěžovatele, zda stížnost podá svým jménem nebo anonymně.

Jak lze stížnost podat?

Stížnost lze podat hned několika způsoby:

 • písemně:
  • na adresu poskytovatele Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4,
  • e-mailem na adresu info@a-doma.cz
  • může být předána pracovníkovi poskytovatele
 • telefonicky na tel. 733 194 952
 • ústně – kterémukoliv zaměstnanci naší služby

Zaměstnanci mají povinnost stížnost sepsat (tzv. vyhotovit zápis), pokud o to klient či jiná oprávněná osoba, která toho není schopna, požádá.

 

Přijatá stížnost je vždy zaevidována. Stížnost vždy vyřizuje pověřený zaměstnanec, ve lhůtě 30 dní od přijetí stížnosti (a to v rozsahu údajů/skutečností s ohledem na předmět stížnosti a osobu, která stížnost podala – tak aby byly sdělovány pouze údaje na základě zákonné skutečnosti). Každá stížnost je vyřízena písemně a její vyřízení doručeno/předáno tomu, kdo ji podal. Jestliže je stížnost anonymní, je její vyřízení uloženo do příslušné evidence, neboť není známo, komu má být doručeno.

 

Pokud nebude stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na nadřízený orgán, organizaci či instituci sledující dodržování lidských práv.