AktualityVybrané novinky v sociální oblasti pro rok 2022

1. 3. 2022

V sociální oblasti se pro tento rok setkáme s řadou změn. O jaké novinky se jedná se dočtete právě zde.

Příspěvek na péči

V letošním roce došlo k několika změnám v nepojistných sociálních dávkách. První změnou je, že od ledna 2022 již nemá vliv na výši příspěvku na péči typ využívané péče. Ať již lidé žijí v domácnostech, a je jedno, zda za pomoci neformálně pečujících, terénních či ambulantních služeb, nebo v pobytových sociálních službách, dětském domově nebo speciálním zdravotnickém zařízení hospicového typu.

Od ledna 2022 tak činí výše příspěvku na péči:

  • 13 900 Kč u dětí ve III. stupni závislosti
  • 12 800 Kč u dospělých ve III. stupni závislosti
  • 19 200 Kč u dětí a dospělých ve IV. stupni závislosti

Navýšení částek proběhlo automaticky, nebylo třeba o tuto změnu žádat.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Mezi těmi, kterým stát pomáhá s pořízením vozidla, se nově výslovně objeví osoby s poruchou autistického spektra. Až 200 000 Kč (dle příjmu) mohou získat osoby s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Mezi novinky patří i příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního zvedacího systému). Nově ho získají osoby s těžkou demencí s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžkou demencí provázenou těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Osoby s určitým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem trvalého charakteru budou mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení. Platnost plastové karty však bude i nadále omezená.

Pokud ovšem skončí dané osobě platnost plastové karty, nebude znovu hodnocen její zdravotní stav, jen se vydá plastová kartička nová. Další novinkou je, že krajské pobočky Úřadu práce budou 90 dní před koncem platnosti plastové karty písemně informovat jejího držitele o této skutečnosti.

Ošetřovné

Od ledna 2022 se již nevyžaduje podmínka soužití v jedné domácnosti u některých blízkých příbuzných. Jedná se o příbuzné v přímé linii jako např. otec, matka, babička, děda, syn, dcera, vnuk, vnučka, a dále u sourozenců, manžela, manželky, registrovaného partnera/ky, rodiče manžela/ky nebo registrovaného partnera/ky.

Dlouhodobé ošetřovné

Nově také dochází ke zkrácení podmínky doby pobytu v zařízení lůžkové péče ze 7 na 4 kalendářní dny. Podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného se ruší v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu.

Zavádí se také možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po skončení hospitalizace do 8 dnů od jejího ukončení.

 

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/co-se-meni-v-roce-2022-novinky-ministerstva-prace-a-socialnich-veci