AktualityPříspěvek na bydlení

4. 5. 2021

Jste v tíživé finanční situaci a nemáte dostatek financí na zaplacení nájemného? Možná pro vás je tu příspěvek na bydlení.

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce zkolaudovaného bytu, ve kterém je hlášený k trvalému pobytu, a náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny.

A právě to, kdo se považuje za rodinu se nyní mění. Nově bude třeba do formuláře uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky a nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytu trvalý pobyt. Tedy ty, kteří společně s žadatelem o dávku užívají byt a hradí společné náklady na své potřeby. Týká se to i otců, kteří doposud žili ve společné domácnosti se svou rodinou, ale měli odlišný trvalý pobyt.

Další velkou změnou je fakt, že zaměstnanci Úřadu práce ČR mají v rámci hodnocení nároku na dávku oprávnění vykonat v předmětném bytě šetření. Cílem toho je zjištění všech skutečností rozhodných nejen pro vznik nároku na dávku, ale také určení její výše. Šetření budou moci zástupci ÚP ČR vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaných osob. V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že zástupce Úřadu práce ČR se vždy při výkonu šetření v místě prokáže příslušným služebním průkazem i zvláštním oprávněním, které vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Nadále zůstává povinnost k žádosti o příspěvek na bydlení dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí kvartál.

Více informací najdete na https://www.uradprace.cz/