AktualitySlužby sociální péče

12. 4. 2021

Z výzkumu Institutu sociální práce ve spolupráci s agenturou NMS Market Research vyplynulo, že více než dvě třetiny (69,2 %) dotázaných by chtělo žít doma, i když budou závislí na péči druhých osob z důvodu pokročilého věku či zhoršeného zdravotního stavu. Mnozí se však domnívají, že péče doma je nedostupná, nevhodná či nebezpečná. Proto automaticky považují pobytové služby za jediné východisko. Víte, jaké jsou rozdíly mezi terénní a ambulantní (pobytovou) službou? Víte, kde najdete kontakty na dané služby? Potřebovali byste poradit, jak ideálně naplánovat péči o Vašeho blízkého? Na tyto otázky najdete odpověď níže.

Typy služeb
Název služby Terénní Ambulantní Pobytová Pro koho Úhrada
OSOBNÍ ASISTENCE ANO NE NE Osoby se zdravotním postižením, senioři
a osoby s chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
ANO
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANO ANO NE Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění ne-bo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. ANO
TÍSŇOVÁ PÉČE ANO NE NE Osoby, které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života, popřípadě náh-lého zhoršení zdravotního stavu. ANO
PRŮVODCOVSKÁ
A PŘEDČITATELSKÁ SLUŽBA
ANO ANO NE Osoby, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace. ANO
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ ANO NE NE Osoby se zdravotním postižením chronickým onemocněním, včetně duševního onemocně-ní, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

 

ANO
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ANO ANO ANO Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-votního postižení, o které jinak pečuje osoba blízká v domácím prostředí. ANO
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB NE ANO NE Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravot-ního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. ANO
DENNÍ STACIONÁŘ NE ANO NE Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravot-ního postižení, jejichž situace vyžaduje pravi-delnou pomoc jiné osoby. ANO
TÝDENNÍ STACIONÁŘ NE NE ANO ANO
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NE NE ANO Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžadu-je pravidelnou pomoc jiné osoby. ANO
DOMOV PRO SENIORY NE NE ANO Osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravi-delnou pomoc jiné osoby. ANO
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NE NE ANO Osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, závis-losti na návykových látkách, osobám se sta-řeckou, Alzheimerovou dalšími typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. ANO
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NE NE ANO Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického one-mocnění, včetně duševního onemocnění, je-jichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. ANO

 

 

Informace a kontakty na jednotlivé organizace vám mohou sdělit na sociálních odborech města/městských částí.  Jsou také uvedeny na webu Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Nebo nás kontaktujte, poradíme se zajištěním osobní asistence.