AktualityAkční plán dožití života ve zdraví

3. 8. 2021

Jestliže se cítíte plni tělesné, duševní a sociální pohody a netrpíte žádnou nemocí, pak jste zdraví. Zdraví se tak stává prostředkem k realizaci harmonického vývoje každého člověka. Dobrou zprávou je, že se zdraví zlepšuje u všech skupin obyvatelstva Česka. Na druhou stranu, tento růst předstihuje další. A tím je ukazatel délky života ve zdraví. Co to znamená – jednoduše žijeme sice déle, ale trápí nás různé zdravotní neduhy.

 

Zdraví silně ovlivňují sociálně-ekonomické podmínky života. Ty jsou dány úrovní vzdělání, sociálním postavením, pracovními podmínkami, výší příjmu, vlivem životního prostředí a v neposlední řadě individuálními preferencemi každého z nás.

Střední délka života

Střední délka života podle roku narození v české populaci dlouhodobě narůstá. Stále ji ale máme nižší než průměr v Evropě.

Délka života ve zdraví

I délka života ve zdraví se za tyto roky významně zlepšila. Vděčit za to můžeme jednoznačně zvyšující se úrovni zdravotní péče v České republice. Dokonce jsme na tom lépe, než všechny státy střední a východní Evropy. Porovnáme-li ji však se státy na západ od nás, mnoho důvodů k radosti nemáme.

Nejvyšší střední délka života byla za roky 2016–2017 zjištěna v hlavním městě Praze. Naopak nejnižší střední délkou života při narození se vyznačoval Ústecký kraj.

Zjištěné rozdíly mezi regiony ČR jsou podstatné a statisticky významné. Hodnoty střední délky života tak mohou ukazovat na problémy životního stylu, nedostatečnou prevenci vážných chorob a také na rozdílnou dostupnost zdravotní péče v některých regionech. Jde o faktor hodný zřetele při formování zdravotních politik a strategií v jednotlivých regionech.

Jednoznačně se ukazuje, že zdravotnictví nemůže fungovat jenom jako záchytná síť pro nemocné. Musí začít plnit i funkci preventivní jako intenzivní využití preventivních prohlídek a screeningových vyšetření. Tím se přispívá k rozvoji zdravotní gramotnosti nás všech a můžeme tak jednat ve prospěch vlastního zdraví.

Akční plán dožití života ve zdraví

projektu Dva životy Praha II. jsme se proto nově zaměřili na oblast prevence zdraví pro pečující osoby. Ti většinu času věnují osobě, o kterou pečují a své potřeby upozaďují. Následně se tak již v průběhu nebo krátce po skončení péče stávají trvale příjemci zdravotních služeb. Proto jsme nově do projektu začlenili Akční plán dožití života ve zdraví. Plán ukazuje pečující osobě možnosti, jak se svým zdravím co nejšetrněji nakládat. Jak využít preventivních a screeningových možností zdravotního systému. Zaměřuje se také uvědomit si své hranice a možnosti v dalších oblastech podpory svého zdravého životního stylu.