Společně zvládneme stáří s nadhledem

Osobní asistence pro seniory v domácím prostředí
kdo jsme A Doma

Kdo jsme

Nezisková organizace zaměřující se na poskytování osobní asistence, ale také pomoc osobám, které pečují o své blízké.
A DOMA z. s. nabízí komplexní služby a zabezpečení Vašich blízkých v případech, kdy jim Vy sami nemůžete být stále nablízku. Naši osobní asistenti Vás překvapí vlídným přístupem a vysokou úrovní služeb, které jsme schopni nabídnout.

Hovoří za nás více než 13 let praxe a přes 650 spokojených rodin.

komu jsou služby určeny A Doma

Komu jsou služby určeny

Osobní asistence je určena seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především demencí) od 18 let věku mající sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zabezpečit běžně dostupnými službami.

poslání a cíle A Doma

Poslání a cíle

Stáváme se rodinným přítelem, který rozumí potřebám seniorů. Umíme jim pružně a rychle poskytnout profesionální domácí péči.

Hlavním cílem naší sociální služby je naplňovat poslání v co nejvyšší míře a hledat další možnosti pro zlepšení. Chceme, aby se osobní asistence stala nedílnou součástí moderní společnosti.

Dále pak také:

  • přispívat k zachování zvyklostí při každodenních aktivitách a podpora při znovu zapojení,
  • přispívat k zachování využívání běžně dostupných služeb klientem i podpora při znovu zapojení,
  • podporovat klienta v udržení jeho schopností a v rozvíjení jeho schopností.

A DOMA v číslech

32.000 hodin

osobní asistence ročně

150

klientů za rok 2019

24 / 7

nepřetržitá péče

Kde a kdy služby poskytujeme?

Osobní asistenci poskytujeme v přirozeném prostředí klientů (nejčastěji v domácnostech), v nemocnicích, LDN, domech s pečovatelskou službou či v místě podle Vašeho určení na území Hlavního města Prahy. Osobní asistence je klientům nabízena nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Dbáme na:

Transparentnost a rovný přístup

 • Srozumitelně a transparentně informujeme klienty služby o pravidlech, postupech, průběhu, plánování, hodnocení a ukončení poskytování služby a dále o právech a povinnostech všech účastníků.
 • Naši pracovníci mají aktivní přístup ke klientům.
 • Služba je poskytována klientům bez ohledu na jejich náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, osobnostní rysy.
 • Při poskytování služby není klient upřednostněn nebo znevýhodněn z výše zmíněných důvodů.

Individuální přístup ke klientovi a pružné reagování na jeho aktuální potřeby

 • Postupy služby jsou uzpůsobeny tak, aby pro jednotlivé klienty nesly co největší prospěch v rámci nabývání nebo zachování, případně podpory jejich kompetencí.
 • O konkrétním obsahu služby spolurozhoduje klient ve spolupráci s pracovníkem poskytovatele – pracovníci respektují jedinečnost klientů, jejich osobní cíle a právo volby.

Respekt ke zvyklostem člověka, důstojnost, soukromí, základní práva a svobody

 • Spočívá v profesionálním a odborném přístupu všech pracovníků vstupujících do poskytované služby osobní asistence.
 • Pracovníci postupují v souladu se zásadami, předpisy, postupy, pravidly a podle jednotných metodik.
 • Všechny osoby vstupující do poskytované služby zachovávají mlčenlivost, chrání soukromí a důvěrné informace, o nichž se v souvislosti s poskytováním služby dovědí.
 • Od zájemců a klientů jsou zjišťovány a evidovány pouze takové informace a údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby.

Partnerský přístup

 • Klient je za všech okolností rovnocenným partnerem v jednání i během poskytování služby. Klienti a pracovníci mají během poskytování služby práva a povinnosti, které se zavazují dodržovat.

Zachování bezpečí a prevence rizik

 • Již při sociálním šetření jsou s klientem rozklíčovány potenciální rizikové situace a je vytvořen návrh, jak během nich postupovat.
 • Osobní asistenti jsou během úvodního zaškolení informováni o postupech při mimořádných situacích (nouzových, havarijních – rizikových situacích) nebo jsou informováni dále v případě přijetí nových postupů v této oblasti

Tým A DOMA

A dále 56 osobních asistentů a asistentek.

Spolupracujeme také s širokým týmem odborníků.
Odborník

Bc. Ondřej Klus, DiS.
trenér paměti

Ukáži Vám, jak zábavnou formou zapojit seniora do procvičování paměti.

Odborník

Eduard Uhlík
fyzioterapeut

Zajistím relaxaci a regeneraci pečujícím.

Odborník

JUDr. Petra Veruňáková
právnička

Pomohu s řešením právních záležitostí.

Odborník

Mgr. Radka Cárachová
ošetřovatelství

Předvedu, jak efektivně a s co nejmenší námahou pečovat.

Odborník

PHDr. Milan Pešák
mediátor

Napravím poškozené rodinné vztahy.

Odborník

Mgr. Martina Hazuková
psychoterapeutka

Poradím, jak se z toho nesesypat.

Odborník

PharmDr. Jana Křížková
farmaceutka

Ulevím Vám od nadbytečného užívání léků a doporučím koupi volně dostupných preparátů.

Odborník

Mgr. Hana Tůmová
sociální pracovnice

Poradím Vám, jak získat finanční prostředky, kompenzační a inkontinentní pomůcky. A spoustu dalších užitečných rad.
Odborník

Mgr. Olga Nosková
fyzioterapeutka

Naučím Vás, jak si protáhnout celé tělo a jak si odblokovat ztuhlá záda.

Odborník

Bc. Veronika Čábelková
ergoterapeutka

Ukáži Vám, jak zachovat a využít všechny schopnosti potřebné pro zvládání běžných denních činností

Odborník

PhDr. Petra Rohlíková PhD.
psychoterapeutka

Na problémy se mnou nebudete sami.

Odborník

Mgr. Aneta Rychová
psycholožka

Nalezneme řešení Vašich psychických obtíží.
Odborník

Mgr. Zuzana Acar Jarošová
psychoterapeutka

Společně nalezneme řešení, když Vám není dobře, máte problémy ve vztazích nebo chcete ve svém životě nějakou změnu.

časté dotazy A Doma

Časté dotazy

KDO JSOU OSOBNÍ ASISTENTI?
Osobní asistenti jsou lidé, kteří poskytují odbornou pomoc osobám se sníženou soběstačností, jež vyplývá z jejich věku, chronického onemocnění či ze zdravotního postižení, a to tak, aby tyto osoby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Osobní asistenti jim pomáhají zvládat životní potřeby a činnosti s tím spojené.

Naši osobní asistenti a asistentky mají hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách musí splňovat kvalifikační předpoklady, to znamená alespoň základní stupeň vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

UMÍ VAŠI ASISTENTI KOMUNIKOVAT S LIDMI S DEMENCÍ?
Osobní asistenti musí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, splňovat kvalifikační předpoklady, to znamená musí mít absolvované kurzy pracovníka v přímé péči či další příslušné vzdělání. Nadále jsou průběžně školeni, ročně 24 hodin například v komunikaci s lidmi s demencí a manipulací.

BUDE DO DOMÁCNOSTI DOCHÁZET JEN JEDEN OSOBNÍ ASISTENT?
Aby byla zajištěna kontinuálnost a zastupitelnost osobních asistentů, docházejí do jedné domácnosti nejméně dva osobní asistenti. To oceníte především v době absence jednoho z pracovníků.

S ČÍM MŮŽE OSOBNÍ ASISTENT POMOCI?
Úkony osobního asistenta stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zahrnují například osobní péči, hygienu, pomoc při oblékání, při jídle a pití, pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, doprovod, kontakt s dalšími lidmi, pomoc při zájmových aktivitách, procházkách, procvičování paměti a další.

NABÍZÍTE I DOPROVOD?
Ano, doprovod tvoří součást úkonů poskytovaných osobními asistenty. Zajišťujeme jak doprovod k lékaři, na úřady či jiná jednání, tak i zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím.

MÁTE VOLNOU KAPACITU?
Pokud máte zájem o osobní asistenci, je třeba nám sdělit:

 • Časový rozsah požadované služby
 • Seznam činností, s kterými blízký potřebuje pomoci
 • Adresu, kde bude osobní asistence poskytována

Na základě těchto informací jsme Vám schopni sdělit, zda máme volnou kapacitu či nikoliv.

ZA JAK DLOUHO MI SLUŽBU POSKYTNETE?
Osobní asistenci se snažíme zavést co nejrychleji tak, abyste byli maximálně spokojení. Záleží vždy na momentální kapacitě, ale většinou se poskytování služby zahajuje do 2–5 dnů. Vyžadujete-li rychlejší řešení, jsme schopni osobní asistenci zavést i do 24 hodin.

JAK JE ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST SENIORA?
Bezpečnost klienta je zajištěna hned několika způsoby. Osobní asistenti disponují kompetencemi a jsou řádně vyškoleni pro výkon osobní asistence a krizové situace. Zajišťujeme také zastupitelnost. V případě přebírání klíče od domácnosti se řídíme metodikou, která určuje, jak s nimi smíme nakládat.

CO MUSÍM MÍT PŘI ZAHÁJENÍ OSOBNÍ ASISTENCE PŘIPRAVENÉ?
Po sepsání smlouvy je do domácnosti uveden osobní asistent, který je seznámen s plánem péče. Je vhodné, aby u toho byl přítomen rodinný příslušník – senior pak má větší pocit bezpečí. Sociální pracovnice doporučí kompenzační pomůcky zajišťující bezpečnost práce osobního asistenta, ale i seniora. Pokud tyto pomůcky nemáte, nebojte se požádat o radu sociální pracovnici, která Vám ráda poradí.

MUSÍM DODAT ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACI?
Pro výkon osobní asistence není potřeba dokládat zdravotní dokumentaci. Je však potřeba uskutečnit v domácnosti nebo ještě v nemocnici či LDN sociální šetření, na jehož základě se pak služba osobní asistence poskytuje.

MÁM NÁROK NA FINANČNÍ PODPORU OD STÁTU NA UHRAZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY?
Ano, pokud jste osoba se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku, nebo zhoršeného zdravotního stavu, máte nárok na příspěvek na péči, mobilitu či požádat o vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

Říkají o nás

Byla jsem velmi nadšena péčí

Byla jsem velmi nadšena péčí, kterou pečovatelky poskytovaly mojí matce. Vůbec jsem nevěděla, že je možné požadovat takovouto šíři služeb od úpravy pokrmu, komunikaci, zpívání písniček či společné luštění křížovek až po hygienu. Moc mi tato asistence pomohla, že jsem v klidu mohla odjet s dcerou na prázdniny a věděla jsem, že je o matku postaráno. Velmi dobře se mi komunikovalo s koordinačním centrem a i těžkosti spojené s nedostatkem klíčů jsme pružně vyřešili. Nakonec, i když byla matka v nemocnici, tak jsem pečovatelky objednávala i nadále, protože naše zdravotnictví v péči o seniory značně pokulhává. Opravdu jsem ráda, že moje mamka měla takovouto milou společnost do posledního dne a je to to nejlepší, co jsem nakonec mohla pro ni udělat.

L. P.

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za možnost uskutečnění asistence u naší pacientky. Byla moc ráda, že si mohla vyřídit osobní záležitosti a nakoupit si osobní věci. Byla moc spokojená a vděčná.

M. Z.

Chtěl bych jménem celé naší rodiny srdečně poděkovat

Chtěl bych jménem celé naší rodiny srdečně poděkovat Vám osobně i všem dalším kolegyním a kolegům, kteří o pana Pipku pečovali, za vzorné plnění povinností a za velmi vstřícný, laskavý a odborný přístup.

V. K.

Moji milí z projektu DVA ŽIVOTY – PRAHA

„Moji milí z projektu DVA ŽIVOTY – PRAHA, konečně jsem se dostala k tomu, abych vám všem moc a moc poděkovala za vaši podporu a pomoc, kterou jste mi v mé složité životní situaci poskytli. Při osobních návštěvách jste mi poradili, jak mám s manželem cvičit paměť, rehabilitovat, a hlavně se sociální problematikou. Např. jsem nevěděla, že máme nárok na příspěvek na dopravu (žádost jsem podala a příspěvek již dostáváme). Dále mi bylo doporučeno abych zažádala o zvýšení příspěvku na péči, žádost jsem podala, ale zatím jsem nedostala žádnou odpověď. Navštívila jsem i vaši psycholožku – opět jsem velmi spokojena za profesionální i lidský přístup. Jmenovitě chci poděkovat pí. Hašplové, která mi sjednala schůzku v domově pro zrakově postižené PALATA (kam bych výhledově chtěla umístit manžela). Na uvedenou schůzku šla se mnou, což mi velmi pomohlo. Ve svém poděkování nesmím zapomenout na hlavní osobu, a to paní Zachariášovou, která je opravdu „osoba na správném místě“ – má velký přehled v této oblasti, odborné znalosti, výborný přístup k lidem a je velmi charismatická.
Závěrem mohu všem, kteří pro váš projekt pracují, dát jedničku s hvězdičkou, a to jak za řešení mého problému, tak i za ochotu a empatii, se kterou jste mi dosud pomohli. Dále děkuji za to, že vůbec existujete, protože neznám žádnou jinou organizaci, která PEČUJE o ty, kteří „pečují“. Věřím, že i nadále mi budete poskytovat pomoc a podporu.“

J. Klotzbergová

O projektu Dva životy – Praha

„O projektu Dva životy – Praha jsem se dověděla náhodně. Navštívila jsem seminář a odcházela s pocitem, že jsem se konečně setkala s aktivitou, která poskytuje opravdovou konkrétní pomoc. Po zařazení do projektu jsem oceňovala vysokou profesionalitu a lidský, empatický přístup všech odborníků. Oblastí, kde nacházím pomoc a podporu v péči o imobilního manžela je hodně. Obecných rad a doporučení existuje spousta, ale tenhle projekt je jiný.

Přála bych všem pečujícím, aby měli možnost se do projektu zapojit, protože je neskutečně povzbuzující vědět, že už na všechno nejsme sami.“

Z.Š.

Výroční zprávy

Zde můžete nahlédnout, jak se organizaci A DOMA v posledních letech dařilo.

Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010